Spring naar inhoud

Welkom bij Lefier

Voorwoord

Beste lezer,

Om de komende jaren het verschil te kunnen maken voor onze huurders, werkten we in 2021 aan onze strategische koers voor de komende vier jaar. Een mooi proces waarin stakeholders en medewerkers de hoofdrol hadden. Dit heeft geresulteerd in negen ambitieuze opgaven, waarin ‘samen doen’ en ‘samen bedenken’ centraal staan. Met als basis een organisatie die op orde is. En daarmee zijn we direct gestart.

Onze organisatie: van ingewikkeld naar overzichtelijk
Onze organisatie werd door medewerkers, huurders én stakeholders als ingewikkeld en niet-effectief ervaren. En als iedereen het zo ervaart, dan is het ook zo. De klant stond onvoldoende centraal. Teveel standaardisatie en te weinig maatwerk. Dit kan anders en daarom hebben we een herinrichtingsplan opgesteld. Verschillende teams en functies zijn gewijzigd en er zijn nieuwe functies en teams toegevoegd. Meer collega’s dan verwacht solliciteerden intern op een nieuwe functie en maakten een mooie stap in hun loopbaan. Daar ben ik blij mee.

Samenwerken aan fijne buurten
Op het gebied van leefbaarheid hebben we in 2021 veel bereikt. Ondanks dat het af en toe best lastig was vanwege coronamaatregelen. Zo droegen we bij aan kunst op straat met muurschilderingen op vijf van onze flats in Stadskanaal en speelden we met huurders in Emmen een 'Serious Game' om samen mooie ideeën te bedenken voor een gemeenschappelijke binnentuin. We organiseerden in diverse wijken opruimacties en organiseerden de wedstrijd ‘Heel Lefier Tuiniert!'. Een mooie manier om onze huurders bewuster te maken over onderwerpen als klimaat en biodiversiteit.

Hogere klanttevredenheid en lagere bedrijfslasten
Het percentage huurders dat tevreden is over het indienen en laten uitvoeren van reparaties is het afgelopen jaar voldoende gestegen om het KWH-kwaliteitskeurmerk te behouden. Daar zijn we blij mee. Maar veel belangrijker is het signaal dat de tevredenheid van onze huurders op dat punt is toegenomen. Daarnaast is het ons in 2021 gelukt om onze bedrijfslasten te verlagen naar € 856,- per verhuureenheid. We verwachten hiermee op het gemiddelde van de benchmarknorm voor de corporatiesector uit te komen. 

Ruim achthonderd nieuwe woningen
Ondanks de coronapandemie leverden we in 2021 maar liefst 804 nieuwe woningen op! Daar zijn we trots op. Zeker in een jaar waarin de woningnood een nieuw hoogtepunt bereikte. Daarnaast hebben we 950 woningen voorzien van zonnepanelen en zijn 494 woningen verduurzaamd naar energielabel A. Met vier vaste partners hebben we een proces op gang gebracht waarmee we de komende jaren ieder jaar 750 woningen verduurzamen naar energielabel A. 

Energiearmoede
In onze regio had eind vorig jaar zo’n 9% van de huishoudens te maken met energiearmoede: moeite om de kosten van het energieverbruik te betalen. En dus hebben of krijgen ook veel huurders van Lefier hiermee te maken. Vanwege de recente ontwikkelingen in de wereld zullen de energieprijzen verder blijven stijgen. Het tegengaan van energiearmoede heeft daarom onze extra aandacht. We maken nog meer geld vrij voor de energietransitie en versnellen de verduurzaming van onze woningen, zodat huurders minder energie hoeven af te nemen.

Recente ontwikkelingen
De afgelopen twee jaren heeft de corona pandemie veel onzekerheden met zich meegebracht. Op het moment dat de onzekerheid van de pandemie aan het afnemen is, worden we geconfronteerd met de Russische invasie in Oekraïne. Het effect van deze invasie is op meerdere plekken zichtbaar. We anticiperen op het beschikbaar stellen van woonruimte voor opvang van vluchtelingen.

Daarnaast zijn door de wereldwijde sanctiemaatregelen tegen Rusland de prijzen van producten en diensten flink gestegen en is de beschikbaarheid ervan beperkt. De stijgende energieprijzen maakt het nog belangrijker om onze woningen te verduurzamen. Maar de realisatie ervan wordt door afname van de leverbetrouwbaarheid en onzekerheid over de prijsontwikkeling moeilijker. Een flinke uitdaging, waarbij het volledige effect op Lefier op dit moment nog niet goed is in te schatten.

Trots
Als bestuurder kijk ik terug op een jaar waarin niets vanzelfsprekend was. Maar waarin medewerkers en stakeholders desondanks samen de schouders eronder zetten en mooie resultaten wisten te boeken. Hiervoor wil ik iedereen hartelijk bedanken. Mooie plannen vormen de basis voor de komende jaren. En een frisse, platte en effectieve organisatie gaat die plannen waarmaken. Ik kijk ernaar uit om met het hele Lefier-team, onze huurders én onze partners aan de slag te gaan. En om samen het verschil te maken: voor onze huurders, voor de wijken en voor elkaar.

Elles Dost

Bestuurder Lefier

Onze strategische koers 2021-2025

Jong en oud. Studerend of werkend. Gezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.

We verhuren woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Midden-Groningen en Stadskanaal.

Als grootste corporatie van het Noorden willen wij écht iets betekenen voor de huisvesting in Groningen en Drenthe. Dat willen we ook laten zien met onze naam: Lefier. Een naam die uitstraalt hoe we in het leven staan: krachtig, met lef, trots en levendig.

Samen het verschil maken voor een betere buurt

In 2021 heeft Lefier haar strategische koers voor 2021-2025 vastgesteld en gedeeld in haar onderneminsgplan 'Samen het verschil maken voor een betere buurt'. Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen met veel dank aan de grote bijdrage van onze medewerkers, huurders en partners. Samen met onze huurders en partners hebben de medewerkers de opgaven verkend en ingebracht. Zo werkten we van buiten naar binnen. Met onze huurder steeds als vertrekpunt.

Waar ligt onze uitdaging de komende jaren? De belangrijkste opgaven hebben we beschreven vanuit drie invalshoeken, die samen de maatschappelijke waarde van Lefier bepalen.


• Onze volkshuisvestelijke doelen: “de juiste dingen doen”
• Legitimatie: huurders en partners (h)erkennen en steunen die doelen ook
• Organisatie: onze medewerkers zijn goed in staat om die doelen te bereiken. 

Onze missie

Bij Lefier bieden we een goed en betaalbaar (t)huis aan wie ons nodig heeft, nu en in de toekomst. We werken mee aan sterke wijken en buurten, waar mensen prettig met elkaar samenleven. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en volwaardig kan meedoen.

Onze visie

Lefier maakt (het) verschil door:

  • vanuit nabijheid altijd de huurder als vertrekpunt van handelen te nemen en een dienstverlening te bieden die persoonlijk en op maat is,
  • samen met partners steeds datgene te doen wat in díe situatie of in dát gebied het beste past, met deze koers van Lefier als kompas,
  • medewerkers in staat te stellen om met plezier en trots hun vak uit te oefenen.

Onze kernwaarden

Bij Lefier werken we:

  • Met (com)passie en een sociaal hart voor onze huurders
  • In verbinding met huurders, netwerkpartners en elkaar
  • Met daadkracht: doen is de beste manier van leren

Actuele ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen

Als maatschappelijke organisatie zien we ieder jaar veranderingen in onze omgeving, die van invloed zijn op het uitvoeren van ons werk. Een aantal ontwikkelingen is redelijk stabiel en voorspelbaar, maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Aan deze ontwikkelingen besteden we extra aandacht. De belangrijkste ontwikkelingen beschrijven we jaarlijks in een 'omgevingsanalyse'. In deze paragraaf benoemen we de belangrijkste.

Woningnood
Het woningtekort is opgelopen tot meer dan 300.000 woningen. Door de grote schaarste stegen prijzen sterk in het gehele land, zowel in de huur- als de koopsector. De komende tien jaar moeten er 1 miljoen woningen bij worden gebouwd. Een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn heeft daarvoor in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan opgesteld. Lefier draagt hier met haar portefeuillestrategie aan bij door de komende 10 jaar circa € 1 miljard te investeren, waaronder 3.000 nieuw te bouwen woningen. 

Wonen en zorg
De kosten van de zorg zijn in Nederland hoog. Er is de overheid veel aan gelegen om deze oplopende kosten te beperken. Het scheiden van wonen en zorg en het stimuleren van langer thuis te blijven wonen, is hiervan het bekendste voorbeeld. Steeds meer mensen met een lichte zorgvraag zijn aangewezen op een woning in de huursector.

Studentenhuisvesting
De landelijke monitor studentenhuisvesting van 2021 laat de komende acht jaar een sterke toename van het aantal uitwonende studenten zien met een minimale groei van 48.300. De vraag naar studentenkamers loopt verder op. In Groningen is momenteel een geschat tekort van 1.300 wooneenheden. In 2020 lag dit rond de 1.000 woningen.

Energiearmoede
In september 2021 heeft TNO een onderzoek gepubliceerd over energiearmoede in Nederland. Uit dat onderzoek blijkt dat circa 7% van de huishoudens (550.000) in energiearmoede leven. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Binnen deze groep van energiearme huishoudens hebben ongeveer 250.000 huishoudens én een relatief laag inkomen én een woning met lage energiekwaliteit én hoge energiekosten. Door de stijgende energieprijzen neemt de energiearmoede toe in hoeveelheid en hoogte van het bedrag.

Overlast
In ons werkgebied zien we dat sociale huurwoningen steeds vaker betrokken worden door mensen met problemen die voor buren potentieel overlastgevend kunnen zijn, zoals een verslaving, psychische stoornissen, zware dementie of trauma’s. Dagblad van het Noorden publiceerde recent een artikel over de situatie bij woningcorporaties. Noordelijke woningcorporaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van wijken en buurten en zeggen allemaal vrijwel hetzelfde: er is niet méér overlast, maar de ernst van de overlast neemt wel toe.

Duurzaam wonen
Om de verduurzaming van woningen te versnellen trekt het kabinet ruim € 1,3 miljard uit, waarvan zo’n € 500 miljoen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, € 500 miljoen voor een nationaal isolatieprogramma om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren en € 300 miljoen voor tegemoetkomingen bij de aanschaf van hybride warmtepompen.

Coalitieakkoord
Eind 2021 lag er een landelijk coalitieakkoord op tafel. In het coalitieakkoord zijn een aantal belangrijke zaken voor corporaties benoemd:

  • De verhuurdersheffing wordt per ingang van 2023 afgeschaft.
  • Het kabinet maakt bindende prestatieafspraken met woningcorporaties zodat de investeringsruimte gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor leefbaarheid.
  • De woningbouw gaat naar 100.000 woningen per jaar, waarbij 2/3 betaalbare woningen zijn (koop en huur). Er is speciale aandacht voor starters, senioren en middeninkomens. Jaarlijks worden 15.000 tijdelijke woningen gebouwd en 15.000 eenheden via transformatie van kantoren geschikt gemaakt voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen.
  • Er komt een nationaal Isolatieprogramma, te beginnen met woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. Ook installatie van hybride warmtepompen wordt gestimuleerd; de isolatienorm voor huurwoningen wordt versneld ingevoerd.

Volgend hoofdstuk: 02 Lefier in 2021