Spring naar inhoud

Lefier in 2021

Onze prestaties

Doel Resultaat
Toelichting
Verhogen van de
klanttevredenheid
Minimaal KWH norm Het percentage tevreden huurders op reparaties is gestegen naar 86% in december, over geheel 2021 is dit 85%. Dit is voldoende om het KWH label te behouden. Alle metingen zijn in lijn met het voorgaande jaar en daarmee voldoende voor het halen van de norm. We willen echter meer en een betere score op klanttevredenheid realiseren. We zijn actief aan de slag om onze processen te verbeteren om dit te realiseren. Dit is een speerpunt in ons nieuwe ondernemingsplan.
Betaalbaarheid in stand houden Huurverhoging in 2021 conform nieuw huurbeleid Er heeft dit jaar door de landelijke maatregel voor de DAEB portefeuille geen huurverhoging plaatsgevonden. We scoren daarom net als voorgaande jaren erg goed op gebied van betaalbaarheid.
Trots op Lefier Meer tevreden medewerkers In 2021 hebben het besluitvormingsproces doorlopen inzake een reorganisatie welke op 1 maart 2022 in werking is getreden. Dit traject is positief verlopen en we ervaren een positief sentiment in de organisatie om met de nieuwe en eenvoudigere organisatie aan de slag te gaan met onze doelstellingen. Vanaf 2022 gaan we de medewerkerstevredenheid met een vernieuwde methodiek monitoren.
Leefbaarheid op de kaart Leefbaarheidsprojecten worden op effect gemonitord Een meetinstrument voor leefbaarheid is in ontwikkeling en moet ons komend jaar helpen de prestaties beter meetbaar te maken.
Investeringen versnellen Realisatiegraad investeringen > 75% We hebben dit jaar € 82,8 miljoen aan investeringen gerealiseerd voor nieuwbouw en woningverbetering. Dit is conform onze doelstelling 75% van de begroting. Daarnaast hebben we nog forse investeringen gedaan inzake het aanbrengen van zonnepanelen (950 woningen). De realisatie is hiermee fors toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar en benadert onze lange termijn doelstelling om jaarlijks € 100 miljoen te investeren
Goed gevulde investeringspijplijn Gevulde pijplijn voor 5 jaar, waarbij de complexplannen en wijkvisies leidend zijn voor de sturing De pijplijn tot en met 2024 is goed gevuld met ca € 100 miljoen per jaar aan investeringskasstromen. Er wordt gewerkt aan de invulling van de jaren erna. Als basis zijn voor meerdere wijken visies en programma’s opgesteld en is er voor elk complex een complexplan.
Verlaging bedrijfslasten Bedrijfslasten op de norm van € 866,- per vhe Voor het jaar 2021 komen we net onder onze norm uit: € 856,- per vhe. Dit is inclusief een gevormde reorganisatieverplichting. We verwachten hiermee in de Aedes benchmark een B corporatie te zullen zijn.

Aedes benchmark 2021

De resultaten van de Aedes benchmark 2021 (gebaseerd op jaarcijfers 2020) zijn bekend gemaakt door de landelijke branchevereniging Aedes op 18 november 2021. Het systeem in het kort: Aedes geeft op onderdelen de 'rapportcijfers' A, B of C. Een A voor het derde deel corporaties die het best presteren, daaronder een derde deel dat met een gemiddelde score een B verdient. En de laatst groep krijgt een C voor een score onder het gemiddelde.


Bij de bedrijfslasten verwachten we in 2022 naar een B-score te gaan, meer in lijn met de rest van de sector. Ook op het prestatieveld duurzaamheid hebben we fors ingezet, waardoor we ook daar een hogere score verwachten. En ook het huurdersoordeel is helaas lager dan we nastreefden. In ons nieuwe ondernemingsplan is klanttevredenheid één van de prominente doelen die we ons hebben gesteld.

Als het gaat om beschikbaarheid en betaalbaarheid, scoort Lefier al jaren goed ten opzichte van de hele sector. 

Beoordeling Lefier

Huurdersoordeel C
Bedrijfslasten C
Onderhoud & verbetering C
Duurzaamheid C
Beschikbaarheid & betaalbaarheid A

Kengetallen

Ons bezit

      31-12-2021 31-12-2020
Aantal verhuureenheden in exploitatie DAEB Niet-DAEB totaal  
Eengezinswoningen 13.201 152 13.353 13.381
Meergezinswoningen 11.125 895 12.020 11.961
Studenteneenheid 3.115 0 3.115 2.770
subtotaal woongelegenheden 27.441 1.047 28.488 28.112
Intramuraal zorgvastgoed (eenheden in verzorgingshuizen) 786 0 786 795
Parkeervoorzieningen 0 3.477 3.477 3.318
Bedrijfsmatig onroerend goed 457 454 911 608
Maatschappelijk onroerend goed 82 0 82 91
subtotaal overig vastgoed 1.325 3.931 5.256 4.812
Totaal 28.766 4.978 33.744 32.924
         
Aantal gewogen verhuureenheden 29.288 2.026 31.314 30.166
         

Verhuur

Verhuur     31-12-2021 31-12-2020
Ontvangen huur inclusief vergoedingen (x € 1.000)     190.372 187.087
Huurachterstand in %     1,6% 1,6%
Huurderving in %     1,3% 1,5%
Gemiddelde huurprijs (sociale huur)     501 500

Organisatie

Organisatie     31-12-2021 31-12-2020
Aantal fte's ultimo in loondienst bij Lefier totaal     286,4 295,3
Gemiddeld aantal fte's in verslagjaar     289,0 305,0

Balans en Resultaten

Balans en Winst en Verliesrekening (bedragen x € 1.000)     31-12-2021 31-12-2020
Eigen vermogen     2.846.848 2.305.821
Voorzieningen     30.872 10.464
Balanstotaal     3.977.266 3.348.336
         
Huuropbrengsten     180.390 176.455
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille     75.969 79.842
Operationeel resultaat (voor afschrijving, waardering en belastingen)     27.333 47.150
Resultaat ongerealiseerde waardeveranderingen     510.800 240.208
Jaarresultaat na belastingen     541.026 285.376

Financiële ratio's en rendement

Financiele ratio's   norm 31-12-2021 31-12-2020
Interest Coverage Ratio   > 1,4 2,43 2,55
Loan to Value | beleidswaarde   < 85% 48,4% 53,8%
Solvabiliteit | beleidswaarde   > 15% 46,0% 44,1%
Dekkingsratio | marktwaarde   < 70% 34,0% 43,5%
Eigen vermogen per gewogen verhuureenheid     90.913 76.437
         
    DAEB niet-DAEB Lefier
Direct rendement   1,7% 2,5% 1,8%
Indirect rendement   20,4% 14,2% 19,8%
Totaal rendement   22,1% 16,7% 21,6%
         
      31-12-2021 31-12-2020
Treasury DAEB Niet-DAEB totaal totaal
Leningenportefeuille (nominaal en gestort) 927.548 0 927.548 907.017
Interne lening -70.000 70.000 0 0
Leningen per gewogen verhuureenheid (in € ) 29.280 34.551 29.621 30.068
Gemiddelde rentelast leningen o/g (%) 2,78% 1,82% 2,78% 2,93%
Gemiddelde restant looptijd in jaren 21 11 20 20

Volgend hoofdstuk: 03 Onze volkshuisvestelijke bijdrage